پرش لینک ها

1080-back 1
دستگاه تست استاندارد ASTM D1160

فرآورده های نفتی – تقطیر در خلا ( فشار کاهشی)

توضیحات بیشتر
Group 37333
دستگاه اندازه گیری نقطه اشتعال بسته به روش پنسکی مارتینز ASTM D93

نیک ابزار آزما

به زودی
Group 37333
دستگاه اندازه گیری نقطه اشتعال باز به روش کلیولند ASTM D92

نیک ابزار آزما

به زودی
Group 37333
دستگاه اندازه گیری تقطیر فرآورده های نفتی و سوخت های مایع در فشار اتمسفر ASTM D86

نیک ابزار آزما

به زودی
Group 37333
دستگاه اندازه گیری گرانروی کینماتیک   مایعات شفاف و‌تیره ASTM D445

نیک ابزار آزما

به زودی