پرش لینک ها

تبدیل داده های تقطیر نفت سنگین

تبدیل داده های تقطیر نفت سنگین از ASTM D-1160 به ASTM D-5236

ثابت شده است که روش ASTM D-5236 نزدیکترین داده ها را به نقطه جوش واقعی (TBP) در روغن سنگین دارد. به این منظور داده های  تقطیر ۶۰ روغن سنگین توسط ASTM D-5236 و ASTM D-1160 در آزمایشگاه تحقیقاتی شرکت LUKOIL Neftochim Burgas  بررسی شده اند و تلاش برای یافتن روشی دقیق برای تبدیل ASTM D-1160 به  ASTM D5236  انجام شده است. شش رویکرد برای تبدیل داده‌های تقطیر نفت سنگین از ASTM D-1160 به ASTM D-5236  مورد بررسی قرار گرفت، مقایسه ساده ASTM D-1160 و ASTM D-5236، روش Edmister-Okamoto  با ضرایب اصلی ، دابرت(شبکه های عصبی مصنوعی) و روش های LNB . مشخص شد که روش LNB داده های تقطیر روغن سنگین ASTM D-1160 را با کمترین خطا به ASTM D-5236 تبدیل می کند.

Figure 1- Figure 5 Comparison of experimental and predicted (by LNB) temperatures for ASTM D-5236 using ASTM D-1160 data.

استفاده از روش توسعه یافته در Lukoil Neftochim Bourgas (LNB) برای تبدیل
ASTM D-1160 به ASTM D-5236

بر اساس داده های جداول ۱ و ۲ و استفاده از رگرسیون خطی در آزمایشگاه تحقیقاتی LNB معادلات زیر ایجاد شد:

𝐷۵۲۳۶(۵%) = ۱۲۳,۸۱۹ + ۰,۶۴۷۲ ∗ (𝐷۱۱۶۰(۵%)) (۳۶)

𝐷۵۲۳۶(۱۰%) = ۷۶,۲۹۲ + ۰,۷۸۳۴ ∗ (𝐷۱۱۶۰(۱۰%)) (۳۷)

𝐷۵۲۳۶(۲۰%) = ۱۴,۷۵۱ + ۰,۹۵۰۷ ∗ (𝐷۱۱۶۰(۲۰%)) (۳۸)

𝐷۵۲۳۶(۳۰%) = −۰,۲۴۵۹ + ۰,۹۹۶۶ ∗ (𝐷۱۱۶۰(۳۰%)) (۳۹)

𝐷۵۲۳۶(۴۰%) = ۳۵,۹۵۹ + ۰,۹۲۷۲ ∗ (𝐷۱۱۶۰(۴۰%)) (۴۰)

𝐷۵۲۳۶(۵۰%) = −۰,۲۳۰۲ + ۱,۰۰۵۹ ∗ (𝐷۱۱۶۰(۵۰%)) (۴۱)

𝐷۵۲۳۶(۶۰%) = −۵,۱۷۶۰۵ + ۱,۰۱۵۶۵ ∗ (𝐷۱۱۶۰(۶۰%)) (۴۲)

𝐷۵۲۳۶(۷۰%) = −۱۱,۰۷۹۱ + ۱,۰۳۸۱۱ ∗ (𝐷۱۱۶۰(۷۰%)) (۴۳)

𝐷۵۲۳۶(۸۰%) = −۱۳,۹۰۲۳ + ۱,۰۵۰۸۶ ∗ (𝐷۱۱۶۰(۸۰%)) (۴۴)

توافق بین اندازه گیری و تخمین زده شده توسط معادلات ۳۶-۴۴ در شکل ۵ نشان داده شده است.
داده هایی که روش LNB به کمترین AAD (5.9 درجه سانتیگراد) و تقریباً بالاترین ضریب همبستگی مجذور می رسد.
(R2 = 0.9893) در بین تمام روش های مورد مطالعه در این کار.

Table 1- Comparison of the accuracy of the investigated methods to convert ASTM D-1160 distillation data to ASTM D-5236

همانطور که از جدول ۱ مشاهده می شود، روش LNB داده های تقطیر روغن سنگین ASTM D-1160 را با کمترین خطا که با کمترین انحراف میانگین مطلق (AAD) و کمترین انحراف استاندارد (SD) نشان داده شده است، به ASTM D-5236 تبدیل می کند. از جدول ۱ مشاهده می شود، روش LNB داده های تقطیر نفت سنگین ASTM D-1160 را با کمترین خطا که با کمترین انحراف میانگین مطلق (AAD) و کمترین انحراف استاندارد (SD) نشان می دهد، به ASTM D-5236 تبدیل می کند.

یک دیدگاه بگذارید

نام و نام خانوادگی*

وب‌سایت

دیدگاه